၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာအားတင်ပြခြင်း